Op deze pagina vindt u:

Babymassage
    •Informatie over babymassage
    • Informatie over Shantala babymassage
    • Waarom babymassage?
    • Hoe zien de lessen eruit?

Peutermassage
    • Informatie over peutermassage
    • Effect massage
    • Waarom peutermassage?
    • Hoe zien de lessen eruit?

Babymassage
Aanraken is voor een pasgeborene de eerste taal, het eerste communicatiemiddel en speelt daarbij een essentiële rol bij de vorming van de relatie tussen ouder/ verzorger en kind.

Door middel van de babymassage kun je liefde en emotie uiten en aan de behoefte aan lichamelijk contact voldoen. Massage heeft zowel emotioneel als lichamelijk een positieve werking waardoor de baby zich in alle opzichten prettig gaat voelen.

Shantala babymassage
De babymassage die ik u als ouder leer is gebaseerd op de principes van de Shantala babymassage. De grondslag hiervan komt uit India. Shantala verwijst naar de naam van een vrouw die, tijdens dat zij haar baby zittend op de grond masseerde, werd gezien door de Franse arts Frederic Leboyer. Deze arts heeft deze massage geïntroduceerd in het Westen.

Baby’s die voor massage in aanmerking komen; Voor alle baby’s is massage natuurlijk een welkome ervaring. Aanraken en aangeraakt worden is immers een algemene menselijke behoefte.

Specifiek kunnen genoemd worden:
    • Premature baby’s
    • Gehandicapte baby’s
    • huilbaby’s

Het is heel normaal dat jonge ouders moeten wennen aan hun nieuwe taak in het leven. Door regelmatig de baby te masseren, leer je je kind veel beter kennen, waardoor je beter zal kunnen inspelen op de behoeftes van de baby.

Als je leert dat je als ouder een gevoel van veiligheid en geborgenheid kan geven, zal je je minder machteloos voelen op de momenten dat misschien niet alles op rolletjes loopt. Juist dit feit wordt door de meeste ouders die aan babymassage doen of gedaan hebben als het meest positief ervaren.

Waarom babymassage?
Emotioneel gebied voor de baby
    • De mate waarin een kindje zich welkom, veilig en bevestigd voelt is bepalend voor het basisgevoel
    • Iedere emotionele verandering gaat samen met een spierreactie. Het masseren brengt gespannen spieren van de baby tot rust
    • Regelmatig massage vermindert de circulatie van het stresshormoon (cortisol) in de bloedstroom
    • Massage stimuleert het vrijkomen van hormonen (endorfinen) die pijn onderdrukt. De baby voelt zich hierdoor lichamelijk prettiger
Lichamelijk gebied voor de baby
    • Bevordering bloedsomloop
    • Stimuleren van ontspannen spieren en soepelheid van gewrichten
    • Stimuleren toename van groeihormonen
    • Geeft gezonde eetlust, bevordert spijsvertering
    • Vergroot het ruimtelijk besef
Emotioneel gebied voor de ouder
    • Geeft bij ouder meer vertrouwen met het omgaan en het verzorgen van de baby
    • Zorgt voor een vast moment van intimiteit tussen ouder en kind, waardoor de onderlinge band wordt versterkt
    • Wisselwerking tussen ouder en baby veroorzaakt een energie-uitwisseling

Hoe zien de lessen eruit?
De cursus babymassage is bedoeld voor vaders en moeders met een baby vanaf ongeveer 6 weken tot 9 maanden (kruipfase). De cursus wordt gegeven in zowel de praktijkruimte als bij ouders aan huis, afhankelijk van de voorkeur van de ouders.

Baby massage wordt i.p. gegeven in groepen van maximaal 5 baby’s met hun ouder(s). Dit kan zowel bij een van u aan huis zijn of desgewenst in de praktijkruimte.

De cursus bestaat uit 5 lessen van ongeveer 1,5 uur. Naast het aanleren van alle babymassage technieken, veel praktische tips en het uitwisselen van ervaringen staat er bij iedere bijeenkomst een bepaald onderwerp centraal. Bijv. motorische ontwikkeling, hanteren, lichaamstaal, huilgedrag.

Zelf moeten de ouders een paar handdoek, voeding, evt speen en wikkeldoek meenemen. Voor matjes, massage olie en drinken voor de ouders wordt gezorgd.

Aanmelden?
U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier;
    • als individu, samen met uw baby
    • als groep, door u zelf samengesteld (bijv. vriendinnen, buren, zwangerschapsgroep)

In overleg zullen we dan de dag en het tijdstip van de peutermassage vast stellen.
Wanneer u vragen heeft kunt u ook op deze manier of per telefoon contact opnemen.

PEUTERMASSAGE
De definitie van (aan)raken is fysiek contact maken, emotioneel raken. De tastzin is het eerste zintuig dat we ontwikkelen. Het vormt de basis voor al onze andere communicatieve instrumenten. De kwaliteit van de aanraking die we ontvangen als we opgroeien bepaalt onze mate van zelfrespect, ons vermogen om langdurige relaties aan te gaan en ons bij onszelf op gemak te voelen, zowel geestelijk als lichamelijk.

In de wereld om ons heen, krijgen jonge kinderen al veel prikkels te verwerken. Zelf merk ik dat kinderen steeds meer met de wereld om hen heen bezig zijn (kijken, luisteren) en steeds minder met zichzelf (voelen, ervaren).

De massage voor peuters is een massage die samen gaat met bewegingsspelletjes, ‘aanraak spelletjes’ en liedjes. Om op deze manier de aandacht van de peuter zo lang mogelijk vast te houden.

Effect massage
Aanraking en massage beïnvloeden het limbische systeem waardoor het niveau van bepaalde hormonen stijgt of juist afneemt. Hierdoor worden het lichaam en de geest rustiger, gezonder en evenwichtiger. Bovendien werpt het een soort bariére op tegen stress.


Uit onderzoek naar de invloed van aanraking op de gezondheid van mensen is gebleken dat hun immuunsysteem wordt verstrekt en hun pijn vermindert.

Waarom peutermassage?
    • de cursus heeft als doel de band tussen ouders en hun peuter te versterken en nieuwe ideeën op te doen om te spelen en te bewegen met hun kind
    • beter lichaamsbesef; door verschillende manieren van bewegen en aanraken raakt de peuter meer vertrouwt met zijn eigen lichaam.
    • peutermassage kan baat hebben bij drukke, onrustige of angstige peuters, peuters met slaapproblemen of peuters die moeilijk contact kunnen maken
    • ontspanning, rust, geborgenheid, bevestiging en zelfvertrouwen stimuleren
    • door massage leren kinderen hun grenzen aan te geven en grenzen van anderen te respecteren
    • tijdens de bewegingsspelletjes kan de peuter zijn energie kwijt (Uit Yvlo peutermassage workshop)

Hoe zien de lessen eruit?
De peutermassage wordt gegeven in een groep van 3 t/m 5 peuters in de ‘gymzaal’ van de praktijk. De lessen worden 5x gegeven, op een ochtend, en duren ongeveer 1 ½ uur. Ouders moeten zelf een handdoek meenemen. Voor massage olie, matjes en drinken wordt gezorgd.

De peutermassage wordt volgens een vaste opbouw gegeven.
    1. vast begin
    2. bewegingsspelletje
    3. aanraakspelletje
    4. massage
    5. drinken en napraten met ouders

De ervaring is dat het afhankelijk is van het kind en zelfs van het moment van die dag waar het accent op komt te liggen. Soms is er meer aandacht van het kind voor het aanraken en de andere keer voor het bewegen. Bij deze jonge kinderen is het moment van massage niet veel langer dan 10-15 minuten.

Aan de kinderen wordt ook gevraagd of ze gemasseerd willen worden. Op deze manier leren ze dat ze grenzen mogen en kunnen stellen aan wat voor hun goed voelt.
De kinderen herkennen na een aantal keren de opbouw, waarbij je merkt dat ieder kind zijn eigen voorkeur heeft; kriebelen, zelf massage olie ‘smeren’ of gemasseerd worden door mama of papa.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier;
    • als individu, samen met uw peuter
    • als groep, door u zelf samengesteld (bijv. vriendinnen, buren, zwangerschapsgroep)

In overleg zullen we dan de dag en het tijdstip van de peutermassage vast stellen.
Wanneer u vragen heeft kunt u ook op deze manier of per telefoon contact opnemen.

Algemene voorwaarden
Babymassage Twello is gevestigd te Twello en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
KvK nummer; 59099402
Onder Babymassage Twello valt zowel de baby- als peutermassage


Overeenkomst
    1. Babymassage Twello zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Betaling
    1. Betaling vindt vooraf plaats en dient uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum te zijn bijgeschreven op het door Babymassage Twello verstrekte rekeningnummer.
    2. Bij aanmelding binnen 7 dagen voor de start van de cursus dient het gehele cursusgeld direct, dat wil zeggen op de dag van aanmelding, te worden betaald.
Annulering
    1. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus zal het volledige cursusgeld worden gerestitueerd.
    2. Bij annulering binnen 14 dagen tot 7 dagen voor aanvang van de cursus is de helft van het cursusgeld verschuldigd. Het resterende bedrag zal worden gerestitueerd.
    3. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus is het gehele cursusgeld verschuldigd. Er zal geen restitutie van enig cursusgeld plaatsvinden.
    4. Bij verhindering of niet verschijnen van de cursist zal geen restitutie van enig cursusgeld plaatsvinden.
    5. Bij tussentijds stoppen met de cursus door cursist zal geen restitutie van enig cursusgeld plaatsvinden.
    6. Bij aanmelding van minder dan 3 baby`s of peuters voor een cursus behoudt Babymassage Twello zich het recht voor om de cursus te annuleren. Indien geen passend alternatief kan worden geboden zal restitutie van het volledige cursusgeld plaatsvinden.

Overmacht en ziekte
    1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden buiten wil en toedoen van Babymassage Twello om, waardoor nakoming redelijkerwijs niet kan worden verwacht.
    2. In het geval van overmacht heeft Babymassage Twello het recht om gedurende de situatie van overmacht de dienstverlening op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met of zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden. In dit geval is Babymassage Twello niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding.
    3. In geval van ziekte behoudt Babymassage Twello zich het recht voor de les te verzetten naar een, in nader overleg met cursist vast te stellen, andere datum en tijdstip.

Aansprakelijkheid
    1. Deelname vindt plaats op eigen risico. Babymassage Twello is niet verantwoordelijk voor enig letsel, bij cursist of enig ander persoon, dat voortkomt uit handelingen en/of oefeningen tijdens en/of voorafgaande aan en na afloop van de cursus.
    2. Babymassage Twello is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
    3. Indien Babymassage Twello aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is deze schade beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order.

back top

LOCATIES

Duistervoordseweg 13
7391 CA Twello
Tel: 0571 - 27 47 33

 

 

 


OCHTEND FITNESS

SV Twello
Zuiderlaan 5
7391 TZ Twello


OCHTEND en AVOND PILATES

Gebouw Irene
Dorpsstraat 10
7391 DD Twello